Thể LoạI: KIỂM ĐỊNH

Recent Blog Posts

Tòa án Hiến pháp tuyên bố thuế thu nhập vốn là bất hợp pháp khi không có sự gia tăng giá trị
Tòa án Hiến pháp tuyên bố thuế thu nhập vốn là bất hợp pháp khi không có sự gia tăng giá trị

Thuế đánh vào sự gia tăng giá trị của đất ở đô thị, thường được gọi là tiền lãi vốn, là một loại thuế trực tiếp của thành phố có tính chất tùy chọn. Về lý thuyết, giá trị của đất được tính đến là giá trị địa chính. Về lý thuyết, thuế địa phương đánh vào việc đánh giá lại tài sản tại thời điểm bán và công thức tính toán của nó khiến người ta phải thanh toán khi lỗ được ghi nhận. Nói cách khác, người bán căn hộ bị lỗ với giá trị thấp hơn người đã mua, phải trả tiền cho Hội đồng thành phố coi như đã trúng thầu.

Cán bộ tuân thủ hoặc nhân viên tuân thủ: Chức năng và trách nhiệm
Cán bộ tuân thủ hoặc nhân viên tuân thủ: Chức năng và trách nhiệm

Văn phòng Tổng chưởng lý Tiểu bang đã xuất bản Thông tư về một chủ đề rất thời sự trong thế giới kinh doanh. Đây là Thông tư 1/2016 về Trách nhiệm Hình sự của Pháp nhân. Tài liệu này bao gồm nhiều vấn đề phát sinh từ việc sửa đổi quan trọng Bộ luật Hình sự do Luật Hữu cơ 1/2015 thực hiện, mà chúng tôi sẽ xem xét và phân tích trong blog này.